پرتاب تاس تصادفی


  امکانات
  ابعاد
  تعداد

  پرتاب تصادفی تاس

  جهت بازی تکان دادن مهره ها و یا انتخاب بین چند گزینه در خدمت شما می باشد
  اگر به ابعاد بیشتر ویا تاس های بیشتری نیاز دارید با تغییر "ابعاد" و یا "تعداد" می توانید نتیجه مورد نظر خود را پیدا کنید
  اما اگر فقط2 راه دارید از پرتاب سکه می توانید استفاده کنید