ساز های موسیقی تصادفی


دف
دف
نی‌انبان
نی‌انبان
چنگ
چنگ
کنترباس
کنترباس

امکانات

تعداد
تکراری

ساز های موسیقی تصادفی

آیا با ساز های موسیقی آشنا هستید
آیا می خواهید نوازندگی را شروع کنید
آیا می خواهید با ساز جدید آشنا شوید