امکانات
 1. افسانه

 2. پاکدل

 3. پگاه

 4. فرسیما

 5. اَردویسور

 6. خجیر

 7. خورشید چهر

 8. آلاله

 9. نازمهر

 10. سپنتا

 11. شایسته

 12. لَچَک

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد