امکانات
 1. پاکفر

 2. زیباروی

 3. مروارید

 4. ایرانا

 5. فروغ

 6. دمساز

 7. گل گونه

 8. لبینا

 9. تهمینه

 10. ارغوان

 11. فرسیما

 12. آفرینگل

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد