امکانات
 1. جهانگیری

 2. بحرینی

 3. کامکار

 4. حجتی

 5. فرمانفرمائیان

 6. شریفیان

 7. شادمهر

 8. بزرگ‌نیا

 9. حکمی

 10. ندوشن

 11. پیران

 12. طبیب‌زاده

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد