امکانات
 1. مهسان

 2. هاونی

 3. سَپْرَنگ

 4. تَرَنُم

 5. آرتونیس

 6. ماندگار

 7. داراب

 8. هور

 9. سمیرا

 10. داور

 11. ماندوی

 12. آژند

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد