امکانات
 1. ترانه

 2. انار

 3. اسپاد

 4. تُرنج

 5. دادنام

 6. فراز

 7. آتشین

 8. خدابخش

 9. هَردار

 10. گلپاد

 11. نارگون

 12. آذر بُرزین

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد