لیست اسامی تصادفی


 1. آبان سا

 2. بهدخت

 3. آپامه

 4. مهوش

 5. فربُد

 6. وهوگون

 7. دل افروز

 8. اُوژن

 9. بامشاد

 10. ژاماسب

 11. خداداد

 12. آذرگون

امکانات
تعداد
اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد