امکانات
 1. بلند

 2. توان

 3. شيفته

 4. فلزكار

 5. خريدار

 6. رفتگر

 7. سبز

 8. فراموشكار

 9. آبادانی

 10. شنونده

 11. بزرگ

 12. رميده

لیستی از صفات به صورت تصادفی

به دنباله صفت جدید هستید ؟
می خواهید با صفت های جدید آشناشوید
لیست تصادفی صفات در اختیار شماست