امکانات
 1. گويا

 2. پولكی

 3. صفت

 4. رشتی

 5. بد

 6. كوتاه

 7. شيرازی

 8. ورزشكار

 9. زشت

 10. آبادانی

 11. اصفهانی

 12. روان

لیستی از صفات به صورت تصادفی

به دنباله صفت جدید هستید ؟
می خواهید با صفت های جدید آشناشوید
لیست تصادفی صفات در اختیار شماست