لیست صفات تصادفی


 1. ستمكار

 2. چاق

 3. پستچی

 4. رشتی

 5. بلند

 6. ترسا

 7. آلوده

 8. زرنگ

 9. پرسان

 10. يواشكی

 11. فروزان

 12. سيمين

امکانات
تعداد

لیستی از صفات به صورت تصادفی

به دنباله صفت جدید هستید ؟
می خواهید با صفت های جدید آشناشوید
لیست تصادفی صفات در اختیار شماست