لیست افعال تصادفی


 1. آجین

 2. پاشاند

 3. فروخت

 4. رشت

 5. تمید

 6. نفرید

 7. پذیرفت

 8. تندید

 9. کفت

 10. فهمید

 11. آزد

 12. یافت

امکانات
تعداد

لیستی از فعل ها به صورت تصادفی

به دنباله فعل جدید هستید ؟
می خواهید با فعل ها آشناشوید
لیست تصادفی افعال در اختیار شماست