لیست افعال تصادفی


 1. چشید

 2. بخشید

 3. گفت

 4. آژد

 5. نِوِشت

 6. پندارید

 7. گند

 8. شمارد

 9. آمارد

 10. شکرید

 11. چسید

 12. گوال

امکانات
تعداد

لیستی از فعل ها به صورت تصادفی

به دنباله فعل جدید هستید ؟
می خواهید با فعل ها آشناشوید
لیست تصادفی افعال در اختیار شماست