لیست افعال تصادفی


 1. چسباند

 2. زارید

 3. خوابید

 4. وانهاد

 5. تفید

 6. واشکافت

 7. پوشاند

 8. پناهید

 9. چشید

 10. الفخت

 11. کوبید

 12. لمباند

امکانات
تعداد

لیستی از فعل ها به صورت تصادفی

به دنباله فعل جدید هستید ؟
می خواهید با فعل ها آشناشوید
لیست تصادفی افعال در اختیار شماست