لیست افعال تصادفی


 1. چخید

 2. شکیبید

 3. گوال

 4. پالود

 5. بست

 6. غازید

 7. گایید

 8. گسیلید

 9. گسارد

 10. تولید

 11. راند

 12. بخشایید

امکانات
تعداد

لیستی از فعل ها به صورت تصادفی

به دنباله فعل جدید هستید ؟
می خواهید با فعل ها آشناشوید
لیست تصادفی افعال در اختیار شماست