امکانات
 1. پذیرفت

 2. برید

 3. خرامید

 4. ساخت

 5. تافت

 6. ایستاند

 7. افراخت

 8. یوخت

 9. چسید

 10. لهید

 11. زیبید

 12. فَلَنجید

لیستی از فعل ها به صورت تصادفی

به دنباله فعل جدید هستید ؟
می خواهید با فعل ها آشناشوید
لیست تصادفی افعال در اختیار شماست