لیست افعال تصادفی


 1. شگفت

 2. بایست

 3. فَلخید

 4. چرخید

 5. آماسید

 6. رست

 7. شمید

 8. بازاند

 9. فارید

 10. فلخَمید

 11. آغازید

 12. یوخت

امکانات
تعداد

لیستی از فعل ها به صورت تصادفی

به دنباله فعل جدید هستید ؟
می خواهید با فعل ها آشناشوید
لیست تصادفی افعال در اختیار شماست