امکانات
 1. دزدید

 2. گسیلید

 3. فرسایید

 4. شناساند

 5. پرهیخت

 6. خروشید

 7. آلود

 8. خسبید

 9. فارید

 10. رید

 11. واکوفت

 12. شتافت

لیستی از فعل ها به صورت تصادفی

به دنباله فعل جدید هستید ؟
می خواهید با فعل ها آشناشوید
لیست تصادفی افعال در اختیار شماست