امکانات
 1. گایید

 2. واشمید

 3. گماشت

 4. چخید

 5. آویخت

 6. فرجامید

 7. شِگفتید

 8. پراکند

 9. انگیخت

 10. ستهید

 11. پسندید

 12. لَخشید

لیستی از کلمات به صورت تصادفی

به دنباله کلمه جدید هستید ؟
می خواهید با کلمه های جدید آشناشوید
لیست تصادفی کلمات در اختیار شماست