امکانات
 1. ورافتاد

 2. سيمين

 3. لنگید

 4. غاژید

 5. غارتید

 6. برگشت

 7. زنگید

 8. لشت

 9. آرست

 10. گُستراند

 11. گوزید

 12. بازاند

لیستی از کلمات به صورت تصادفی

به دنباله کلمه جدید هستید ؟
می خواهید با کلمه های جدید آشناشوید
لیست تصادفی کلمات در اختیار شماست