امکانات
چرخ سبز
چرخ سبز A Tear At The Crossroad Of Time
بگو سیب
بگو سیب بگو سیب
پرچم مشکی
پرچم مشکی پرچم مشکی
تکنوازی کمانچه
تکنوازی کمانچه بی گاه

لیست تصادفی از آهنگ ها

آیا به دنبال آهنگ جدید هستید
آیا می خواهید با آهنگ های جدید آشنا شوید
آیا از آهنگ های قدیمی خود خسته شده اید
با لیست تصادفی آهنگ ها می توانید از آهنگ های خواننده ها و گروه ها به صورت تصادفی آستفاده کنید