لیست تصادفی از آهنگ ها


توی قلبم نشستی
توی قلبم نشستی سرزمین مادری
قصد
قصد شراره
تصنیف عشق مرا صدا زد
تصنیف عشق مرا صدا زد بی منت می
عاشقم
عاشقم بیتابی

امکانات

تعداد
تکراری

لیست تصادفی از آهنگ ها

آیا به دنبال آهنگ جدید هستید
آیا می خواهید با آهنگ های جدید آشنا شوید
آیا از آهنگ های قدیمی خود خسته شده اید
با لیست تصادفی آهنگ ها می توانید از آهنگ های خواننده ها و گروه ها به صورت تصادفی آستفاده کنید