لیست تصادفی از آهنگ ها


مادر
مادر مجنون
عطر بارون
عطر بارون گلابتون
ایرانم
ایرانم اولین سلام
تو هم بسوز (کردی)
تو هم بسوز (کردی) بی خوابی

امکانات

تعداد
تکراری

لیست تصادفی از آهنگ ها

آیا به دنبال آهنگ جدید هستید
آیا می خواهید با آهنگ های جدید آشنا شوید
آیا از آهنگ های قدیمی خود خسته شده اید
با لیست تصادفی آهنگ ها می توانید از آهنگ های خواننده ها و گروه ها به صورت تصادفی آستفاده کنید