لیست تصادفی از آهنگ ها


بهونه بارون
بهونه بارون ساحل چمخاله
گریه عاشق
گریه عاشق بهونه
گریه نکن امین رستمی
گریه نکن امین رستمی دل بریده
حقیقته
حقیقته جون منو جون شما

امکانات

تعداد
تکراری

لیست تصادفی از آهنگ ها

آیا به دنبال آهنگ جدید هستید
آیا می خواهید با آهنگ های جدید آشنا شوید
آیا از آهنگ های قدیمی خود خسته شده اید
با لیست تصادفی آهنگ ها می توانید از آهنگ های خواننده ها و گروه ها به صورت تصادفی آستفاده کنید