لیست تصادفی از آهنگ ها


آوازه خون
آوازه خون هیس
سی سالگی
سی سالگی سی سالگی
برس خدایا
برس خدایا اونی که گفته بود می مونه
خونه
خونه جشن تنهایی

امکانات

تعداد
تکراری

لیست تصادفی از آهنگ ها

آیا به دنبال آهنگ جدید هستید
آیا می خواهید با آهنگ های جدید آشنا شوید
آیا از آهنگ های قدیمی خود خسته شده اید
با لیست تصادفی آهنگ ها می توانید از آهنگ های خواننده ها و گروه ها به صورت تصادفی آستفاده کنید