لیست زبان های تصادفی


 1. کدا مالایی

  مالزی

 2. جاوانیز

  اندونزی

 3. آلبومی Tosk

  آلبانی

 4. نجدی

  عربستان سعودی

 5. مصری بداوی عربی شرقی

  مصر

 6. ویتنامی

  ویتنام

امکانات
تعداد
زبان های گوناگونی در دنیا وجود دارند. یادگیری زبان جدید مهارت عالی برای کار و زندگی می باشد
چه بخواهید دایره آشنایی خود با فرهنگ و زبان کشور های دیگر را زیاد کنید و چه بخواهید مهاجرت کنید زبان جدید کمک شما می کند
با لیست تصادفی می توانید هدف بعدی خود را مشخص کنید