لیست اسم پسر تصادفی


 1. مانوش

 2. بوجه

 3. هورا

 4. هامون

 5. بِهمرد

 6. آریوبَرزَن

 7. بَهاوند

 8. آذربود

 9. گیل

 10. خرم

 11. ارشا

 12. پویان

امکانات
تعداد
اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد