امکانات
 1. دادرس

 2. جم

 3. اردشیر

 4. بدره

 5. محمد

 6. بَرَسم

 7. ورزم

 8. حسین

 9. ژاماسب

 10. پاکمهر

 11. تکاپو

 12. هَخامنش

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد