لیست اسم پسر تصادفی


 1. دادجو

 2. هامون

 3. مهریار

 4. دادرس

 5. آدُر

 6. آذرباد

 7. ویسپرد

 8. بَدخشان

 9. باربُد

 10. اَترس

 11. هَردار

 12. ژوپین

امکانات
تعداد
اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد