لیست اسم پسر تصادفی


 1. آبتین

 2. بوبار

 3. آرمان

 4. ارشاسب

 5. اسپنتمان

 6. اسپهبُد

 7. وفادار

 8. ایرانپور

 9. خسرو

 10. ژاماسب

 11. سینا

 12. پَشَنگ

امکانات
تعداد
اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد