امکانات
 1. هُژبر

 2. دارا

 3. زادان

 4. هَردار

 5. وخشور

 6. آزادمهر

 7. دینشاه

 8. یزدان یار

 9. اَترس

 10. زیگ

 11. تورج

 12. داژو

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد