لیست اسم پسر تصادفی


 1. ناوَرز

 2. سِپنتا

 3. زنگه

 4. منوچهر

 5. امید

 6. فَرَوَشی

 7. فرمنش

 8. اپرنگ

 9. دَسَم

 10. اَوَخشیا

 11. وفادار

 12. یزدانشاه

امکانات
تعداد
اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد