امکانات
تاریخ شروع
تاریخ پایان

    تاریخ تصادفی

    1. نیاز به تاریخ تولد تصادفی دارید
    2. نیاز به تاریخ جلسه تصادفی دارید
    3. نیاز به تاریخی در بازه خاص دارید
    4. لیست تصادفی تاریخ در بازه مشخص شده را داشته باشید