امکانات
 1. ماندگار شیرازی

 2. اریکا مشا

 3. شادبانو شریف

 4. درسا منوچهری

 5. اوراشی اوستا

 6. نریمان آژند

 7. دادبه امین‌زاده

 8. تکاو پایا

 9. آزیتا کهنمویی

 10. آرام دخت سراج

 11. افسانه گل محمدی

 12. مازیار مصاحب

لیستی تصادفی از اسم و فامیل
لیست به صورت کاملا تصادفی ساخته می شود و اشاره فرد و یا افراد ندارد