امکانات
 1. ورزشكار

 2. بزرگ

 3. خندان

 4. تنبل

 5. فروزان

 6. سبز

 7. ترسا

 8. اصفهانی

 9. سرد

 10. زرنگ

 11. لاغر

 12. رفتگر

لیستی از صفات به صورت تصادفی

به دنباله صفت جدید هستید ؟
می خواهید با صفت های جدید آشناشوید
لیست تصادفی صفات در اختیار شماست