امکانات
 1. روان

 2. كوشا

 3. دانا

 4. سياه

 5. سفالين

 6. صافكار

 7. كوتاه

 8. پير

 9. گرفتار

 10. سبز

 11. بد

 12. آبادانی

لیستی از صفات به صورت تصادفی

به دنباله صفت جدید هستید ؟
می خواهید با صفت های جدید آشناشوید
لیست تصادفی صفات در اختیار شماست