امکانات
 1. زرنگ

 2. سيمين

 3. صفت

 4. بزرگ

 5. گرم

 6. پستچی

 7. گويا

 8. سبز

 9. بلند

 10. ورزشكار

 11. تابنده

 12. شكيبا

لیستی از صفات به صورت تصادفی

به دنباله صفت جدید هستید ؟
می خواهید با صفت های جدید آشناشوید
لیست تصادفی صفات در اختیار شماست