امکانات
 1. ستمكار

 2. روان

 3. پستچی

 4. يواشكی

 5. زشت

 6. آلوده

 7. تنبل

 8. لاغر

 9. شكيبا

 10. رميده

 11. سفالين

 12. خريدار

لیستی از صفات به صورت تصادفی

به دنباله صفت جدید هستید ؟
می خواهید با صفت های جدید آشناشوید
لیست تصادفی صفات در اختیار شماست