امکانات
 1. فراموشكار

 2. كوشا

 3. ستمكار

 4. تابنده

 5. بلورين

 6. پستچی

 7. شنونده

 8. بلند

 9. سفالين

 10. شيرازی

 11. بينا

 12. خوب

لیستی از صفات به صورت تصادفی

به دنباله صفت جدید هستید ؟
می خواهید با صفت های جدید آشناشوید
لیست تصادفی صفات در اختیار شماست