امکانات
 1. توان

 2. خريدار

 3. پولكی

 4. بد

 5. روان

 6. شيرازی

 7. نويسنده

 8. فلزكار

 9. صافكار

 10. سفالين

 11. تنبل

 12. پستچی

لیستی از صفات به صورت تصادفی

به دنباله صفت جدید هستید ؟
می خواهید با صفت های جدید آشناشوید
لیست تصادفی صفات در اختیار شماست