امکانات
Truck Racer
Truck Racer
Metal Slug Anthology
Metal Slug Anthology
Mario Tennis: Ultra Smash
Mario Tennis: Ultra Smash
Bound in Blood
Bound in Blood
Dead Space 2
Dead Space 2
UFC Undisputed 3
UFC Undisputed 3
Call Of Duty: Black Ops 2
Call Of Duty: Black Ops 2
Disneyland Adventures
Disneyland Adventures

لیست تصادفی از بازی های کامپیوتری

اگر آزاد باشیم ماه ها هم پشت کنسول های بازی و کامپیوتر می توانیم بشینیم و بازی کنیم.
اما بعضی وقت ها برخی از بازی ها کسل کننده می شوند و به دنبال بازی جدیدی می گردید
با لیست تصادفی از بازی ها می توانید بازی بعدی خود را انتخاب کنید .
همچنین با بازی های جدید آشنا شوید.