امکانات
 1. ماه بانو

 2. سیندخت

 3. ارشین

 4. پاکرخ

 5. یاسمین

 6. آزاده

 7. گل گون

 8. گلفام

 9. ردیمه

 10. پارمیس

 11. کی بانو

 12. دلگرم

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد