امکانات
 1. رسا

 2. کیوانرخ

 3. شادی افزا

 4. شیدبانو

 5. شادمهر

 6. گاتا

 7. آماستریس

 8. بهرو

 9. افشید

 10. هورفَر

 11. سوسن

 12. گلچهر

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد