امکانات
 1. یاس گل

 2. آویده

 3. رویا

 4. آفتابدخت

 5. کیانا

 6. اریکا

 7. آبگینه

 8. آوانوش

 9. رائیکا

 10. آتوسا

 11. الوا

 12. آبگینه

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد