امکانات
 1. سپیتا

 2. آرگون

 3. گل پر

 4. آرام دخت

 5. مهرآگین

 6. آلاوه

 7. گهربانو

 8. آزرم

 9. سپاکو

 10. آذینگل

 11. آهو

 12. اِستاتیرا

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد