امکانات
 1. فرزان

 2. شهردخت

 3. افسانه

 4. افروز

 5. نازپرور

 6. آزرمدخت

 7. تاژ

 8. نیوشا

 9. نائیریکا

 10. ایرانمهر

 11. ارشین

 12. آذرگون

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد