امکانات
 1. ارکیده

 2. گهربانو

 3. آذر

 4. چیستا

 5. سوزان

 6. دینا

 7. پوروچیستا

 8. اشک

 9. آونگ

 10. جانمهر

 11. هوفر

 12. اَمُرداد

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد