امکانات
 1. فروغ

 2. هوآفرید

 3. آتشگون

 4. بهدخت

 5. پریسا

 6. کیمیا

 7. اَردویسور

 8. آویسا

 9. زیباچهر

 10. آتوسا

 11. کی دخت

 12. همراز

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد