امکانات
 1. اندود

 2. تبیدن

 3. فشرد

 4. خوش رو

 5. مویید

 6. زرنگ

 7. آگهید

 8. گند

 9. فلخَمید

 10. گریاند

 11. کشت

 12. خایید

لیستی از کلمات به صورت تصادفی

به دنباله کلمه جدید هستید ؟
می خواهید با کلمه های جدید آشناشوید
لیست تصادفی کلمات در اختیار شماست