امکانات
 1. وزید

 2. خسپید

 3. آرست

 4. درید

 5. ورانداخت

 6. ایستاد

 7. درازید

 8. لشت

 9. دید

 10. واشکافت

 11. نگریست

 12. آمیخت

لیستی از فعل ها به صورت تصادفی

به دنباله فعل جدید هستید ؟
می خواهید با فعل ها آشناشوید
لیست تصادفی افعال در اختیار شماست