امکانات
 1. مولید

 2. مویید

 3. یازید

 4. گسست

 5. پیچیدن

 6. یوزید

 7. گشود

 8. خنداند

 9. ورزید

 10. سُفت

 11. هراسید

 12. آگند

لیستی از فعل ها به صورت تصادفی

به دنباله فعل جدید هستید ؟
می خواهید با فعل ها آشناشوید
لیست تصادفی افعال در اختیار شماست