امکانات
 1. فَلَنجید

 2. سرفید

 3. خواست

 4. جهید

 5. پاشاند

 6. وشت

 7. نیشید

 8. آغالید

 9. چفسید

 10. گریست

 11. شکفت

 12. پیچاندن

لیستی از فعل ها به صورت تصادفی

به دنباله فعل جدید هستید ؟
می خواهید با فعل ها آشناشوید
لیست تصادفی افعال در اختیار شماست