امکانات
 1. فَلخود

 2. آغشت

 3. گذاشت

 4. خفسید

 5. نِوِشت

 6. شناخت

 7. واکشید

 8. گَزید

 9. خرامید

 10. فرسود

 11. پرهیزید

 12. انگیخت

لیستی از فعل ها به صورت تصادفی

به دنباله فعل جدید هستید ؟
می خواهید با فعل ها آشناشوید
لیست تصادفی افعال در اختیار شماست