امکانات
 1. رفت

 2. درازید

 3. اندود

 4. تبیدن

 5. رخشید

 6. شخلید

 7. چفسید

 8. گند

 9. نهاند

 10. فهمید

 11. برگشت

 12. توخت

لیستی از فعل ها به صورت تصادفی

به دنباله فعل جدید هستید ؟
می خواهید با فعل ها آشناشوید
لیست تصادفی افعال در اختیار شماست