امکانات
 1. شکوفید

 2. گَزید

 3. ورافتاد

 4. درخشید

 5. شکافت

 6. سهمید

 7. گرفت

 8. کوشید

 9. انباشت

 10. گرازید

 11. فَلَنجید

 12. یاخت

لیستی از فعل ها به صورت تصادفی

به دنباله فعل جدید هستید ؟
می خواهید با فعل ها آشناشوید
لیست تصادفی افعال در اختیار شماست