امکانات
 1. تَکاند

 2. انجید

 3. شتاباند

 4. میراند

 5. تمرگید

 6. شگوفید

 7. برازید

 8. شگافید

 9. خرید

 10. درفشید

 11. سُفت

 12. آشفت

لیستی از فعل ها به صورت تصادفی

به دنباله فعل جدید هستید ؟
می خواهید با فعل ها آشناشوید
لیست تصادفی افعال در اختیار شماست