امکانات
 1. یوزید

 2. نشاند

 3. شمارد

 4. جنبید

 5. گسیخت

 6. گسارد

 7. می‌زید

 8. تورید

 9. نپاهید

 10. آمد

 11. فرغارید

 12. شخولید

لیستی از فعل ها به صورت تصادفی

به دنباله فعل جدید هستید ؟
می خواهید با فعل ها آشناشوید
لیست تصادفی افعال در اختیار شماست