امکانات

    زمان تصادفی

    1. بهترین تمرین در بازه های زمانی مشخص می شوند
    2. زمان بندی مطالعه
    3. بازه زمانی بازی
    4. شما می توانید بازه زمانی را مشخص کنید و داده تصادفی بگیرید