امکانات
    مجموع اعداد تاس ها23

    پرتاب تصادفی تاس

    جهت بازی تکان دادن مهره ها و یا انتخاب بین چند گزینه در خدمت شما می باشد
    اگر به ابعاد بیشتر ویا تاس های بیشتری نیاز دارید با تغییر "ابعاد" و یا "تعداد" می توانید نتیجه مورد نظر خود را پیدا کنید
    اما اگر فقط2 راه دارید از پرتاب سکه می توانید استفاده کنید