امکانات
 1. آدُر

 2. اشوفْرَوَهَر

 3. آریامن

 4. ناشا

 5. هوم

 6. ماهر

 7. پیروز

 8. چالیک

 9. خداداد

 10. نَستور

 11. نیسان

 12. وخش داد

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد