امکانات
 1. فوگان

 2. هوشیدر

 3. پاکروان

 4. آتش

 5. هورا

 6. آذرخش

 7. دادفر

 8. زال

 9. واته

 10. بَخشا

 11. مشیا

 12. پویا

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد