امکانات
 1. آرمان

 2. زال

 3. مِهراب

 4. بامگاه

 5. آذرفر

 6. آذر بُرزین

 7. اَرتان

 8. بَگاداد

 9. تهمورس

 10. دَسَم

 11. هومان

 12. داراب

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد