امکانات
 1. فرشوشتر

 2. نیکو

 3. جمشید

 4. داور

 5. مهرپیکر

 6. بهنام

 7. دماوند

 8. سیامک

 9. دادوَر

 10. آسا

 11. فرشاد

 12. نیکزاد

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد