امکانات
 1. بُنشاد

 2. انوشیروان

 3. پولاد

 4. بَگاداد

 5. بَخشا

 6. هَردار

 7. ساسان

 8. اَترس

 9. بِهمرد

 10. فرنام

 11. آذرپَژوه

 12. سزاوار

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد