امکانات
 1. نوتریکا

 2. بَهرامشاه

 3. هوشنگ

 4. سیروس

 5. افشین

 6. وَهمنش

 7. پَتَه مانی

 8. نوذر

 9. اسپاد

 10. مازار

 11. اردوان

 12. جان‌پرور

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد