امکانات
 1. پرچم

 2. یزدانشاه

 3. هوبَر

 4. جم

 5. مازیار

 6. اَنوش

 7. ایران پناه

 8. مهرزاد

 9. گیل

 10. آژمان

 11. ماهر

 12. دماوند

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد