امکانات
 1. فریان

 2. دماوند

 3. سورن

 4. دادمهر

 5. مهربان

 6. سِپنتا

 7. آزاد منش

 8. بوجه

 9. دادفر

 10. ایران پناه

 11. اَوَخشیا

 12. سام

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد