امکانات
زامبونی

بازی Pictionary

چگونه بازی کنیم


نیازمندی ها : تایمر ، مداد و کاغذ
تعداد نفرات : حداقل چهار نفر
به دو گروه تقسیم شوید ، تیم حریف کلمه مشخص شده تصادفی را یکی از بازیکن ها اطلاع می دهد و آن فرد باید بدون صحبت کردن شروع به نقاشی کلمه مشخص شده کندهم تیمی های فرد نقاشی کننده باید در مدت زمان مشخص شده با توجه به تصویر حدس بزنند کلمه مشخص شده چه کلمه ای می باشد
فرد نقاشی کننده حق استفاده از حروف و اعداد را ندارد

چند پیشنهاد


درصورت تمایل پیشنهاد برای کلمه ویا قوانین را به ما ارسال نمایید