امکانات
 1. خیابانی

 2. میرزاده

 3. زرشناس

 4. عالی

 5. زین‌الدین

 6. آدینه

 7. کلباسی

 8. خاتمی

 9. وکیلی

 10. عبدالملکی

 11. ظریف

 12. روحانی

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد