امکانات
سینث‌سایزر
سینث‌سایزر
باغلاما
باغلاما
دودوک
دودوک
ترمین
ترمین

ساز های موسیقی تصادفی

آیا با ساز های موسیقی آشنا هستید
آیا می خواهید نوازندگی را شروع کنید
آیا می خواهید با ساز جدید آشنا شوید