امکانات
 1. ایتالیایی

  ایتالیا

 2. آلبومی Tosk

  آلبانی

 3. مین ژونگ

  چين

 4. پرتغالی

  کشور پرتغال

 5. ایسی زولو

  آفریقای جنوبی

 6. تونسی عربی

  تونس

زبان های گوناگونی در دنیا وجود دارند. یادگیری زبان جدید مهارت عالی برای کار و زندگی می باشد
چه بخواهید دایره آشنایی خود با فرهنگ و زبان کشور های دیگر را زیاد کنید و چه بخواهید مهاجرت کنید زبان جدید کمک شما می کند
با لیست تصادفی می توانید هدف بعدی خود را مشخص کنید