امکانات
 1. یونانی

  یونان

 2. بانجار

  اندونزی

 3. سارائی

  پاکستان

 4. مجار مجارستانی

  مجارستان

 5. ایسلندی

  ایسلند

 6. شمال لوانتین عربی

  سوریه

زبان های گوناگونی در دنیا وجود دارند. یادگیری زبان جدید مهارت عالی برای کار و زندگی می باشد
چه بخواهید دایره آشنایی خود با فرهنگ و زبان کشور های دیگر را زیاد کنید و چه بخواهید مهاجرت کنید زبان جدید کمک شما می کند
با لیست تصادفی می توانید هدف بعدی خود را مشخص کنید