امکانات
 1. هویژو

  چين

 2. نپالی

  نپال

 3. مین دونگ

  چين

 4. توروالون

  توووالو

 5. مالدیو دویوی

  مالدیو

 6. تایلندی

  تایلند

زبان های گوناگونی در دنیا وجود دارند. یادگیری زبان جدید مهارت عالی برای کار و زندگی می باشد
چه بخواهید دایره آشنایی خود با فرهنگ و زبان کشور های دیگر را زیاد کنید و چه بخواهید مهاجرت کنید زبان جدید کمک شما می کند
با لیست تصادفی می توانید هدف بعدی خود را مشخص کنید