امکانات
 1. گیببریش

 2. بین النهرین عربی

  عراق

 3. چچوا

  مالاوی

 4. تایززی آدنی عربی

  یمن

 5. پنجابی پنجاب

  پاکستان

 6. بنگلا

  بنگلادش

زبان های گوناگونی در دنیا وجود دارند. یادگیری زبان جدید مهارت عالی برای کار و زندگی می باشد
چه بخواهید دایره آشنایی خود با فرهنگ و زبان کشور های دیگر را زیاد کنید و چه بخواهید مهاجرت کنید زبان جدید کمک شما می کند
با لیست تصادفی می توانید هدف بعدی خود را مشخص کنید