بازی pictionary

تولید کلمه تصادفی بازی پیکشنری

بازی پانتومیم

تولید تصادفی کلمه برای بازی پانتومیم

بازی های کامپیوتری

نمایش تصادفی بازی های کامپیوتری و کنسول

بازی سنگ کاغذ قیچی

بازی سنگ کاغذ قیچی با خروجی تصادفی

پرتاب تصادفی تاس

نمایش تصادفی پرتاب تاس تعداد نامحدود و اعداد نامحدود

پرتاب سکه تصادفی

نمایش تصادفی پرتاب سکه