امکانات
 1. پریفام

 2. زال

 3. فرناز

 4. زرافشان

 5. آلاوه

 6. انوشه

 7. مهرمَس

 8. آفرینناز

 9. آموتیا

 10. آرام دل

 11. پرچم

 12. هوروَش

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد