امکانات
 1. آزاد

 2. دَسَم

 3. آهید

 4. تیرداد

 5. سالمه

 6. شیدا

 7. شادروز

 8. پاداش

 9. رخشا

 10. سَلم

 11. بهناز

 12. پروشات

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد