امکانات
 1. ایراندخت

 2. ارشا

 3. پاکدل

 4. تورج

 5. نازپرور

 6. انوشا

 7. خشنود

 8. اپرنگ

 9. پرچم

 10. اوشیدر

 11. مهرافشان

 12. بِهروز

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد