امکانات
 1. تناز

 2. آذربود

 3. آتبین

 4. مهشید

 5. نریمان

 6. ژاماسب

 7. دلجو

 8. انوشه

 9. آلیش

 10. فرداد

 11. سیاوخش

 12. سیمین رخ

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد