امکانات
 1. آوادخت

 2. ارزنده

 3. افشین

 4. گل آیین

 5. سیاوخش

 6. هَخامنش

 7. وخش داد

 8. آرام

 9. تیتک

 10. دینشاه

 11. خدیو

 12. رویا

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد