امکانات
 1. پاکروز

 2. مارال

 3. نَستور

 4. آریادخت

 5. آلاله

 6. ماه بانو

 7. آذرنوش

 8. پیمان

 9. دلاور

 10. پری

 11. سالومه

 12. ایرانشید

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد