امکانات
 1. اشا

 2. دلپسند

 3. سپنتا

 4. گلرخسار

 5. ژیان چهر

 6. زرین بانو

 7. افسانه

 8. بُندار

 9. آماستریس

 10. پژدو

 11. انارگل

 12. سیاوش

اسم مشخص کننده و تفکیک دهنده افراد از همدیگر هست
لیستی از اسامی تصادفی شاید در جاهایی کاربرد داشته باشد