امکانات

بازی سنگ کاغذ قیچی

یکی از بازی های قدیمی و پر مصرف مخصوصاً در زمان در رفتن از زیر کار
همچنین در زمانی که کاری را بخواهیم تقسیم (به صورت نا عادلانه) نماییم
وقتی مدتی کوتاه وقت آزاد داریم و میخواهیم بازی ساده و بی هزینه ای انجام دهیم