امکانات
اتفاق
اتفاق یه خاطره از فردا
بارون
بارون غربت
طعنه
طعنه کما
ابلیس
ابلیس گلابتون

لیست تصادفی از آهنگ ها

آیا به دنبال آهنگ جدید هستید
آیا می خواهید با آهنگ های جدید آشنا شوید
آیا از آهنگ های قدیمی خود خسته شده اید
با لیست تصادفی آهنگ ها می توانید از آهنگ های خواننده ها و گروه ها به صورت تصادفی آستفاده کنید