امکانات
سم عشق
سم عشق اونی که گفته بود می مونه
2 سی سی
2 سی سی 6 صبح
آبرو
آبرو با من بد کردی
خورشید خانوم
خورشید خانوم کوچه های خاطره

لیست تصادفی از آهنگ ها

آیا به دنبال آهنگ جدید هستید
آیا می خواهید با آهنگ های جدید آشنا شوید
آیا از آهنگ های قدیمی خود خسته شده اید
با لیست تصادفی آهنگ ها می توانید از آهنگ های خواننده ها و گروه ها به صورت تصادفی آستفاده کنید