امکانات
دسته گل ها
دسته گل ها غریبه
حالم ازت بهم میخوره
حالم ازت بهم میخوره فصل جدایی
نوازش
نوازش دختر گل
پشیمونی
پشیمونی رمانتیک

لیست تصادفی از آهنگ ها

آیا به دنبال آهنگ جدید هستید
آیا می خواهید با آهنگ های جدید آشنا شوید
آیا از آهنگ های قدیمی خود خسته شده اید
با لیست تصادفی آهنگ ها می توانید از آهنگ های خواننده ها و گروه ها به صورت تصادفی آستفاده کنید