امکانات
غزل نشد
غزل نشد جاده میرقصد
ساعت 25 شب
ساعت 25 شب ساعت 25 شب
مقدمه انتظار
مقدمه انتظار یکیست
نور راه
نور راه رویای شیرین

لیست تصادفی از آهنگ ها

آیا به دنبال آهنگ جدید هستید
آیا می خواهید با آهنگ های جدید آشنا شوید
آیا از آهنگ های قدیمی خود خسته شده اید
با لیست تصادفی آهنگ ها می توانید از آهنگ های خواننده ها و گروه ها به صورت تصادفی آستفاده کنید