امکانات
بی خداحافظی
بی خداحافظی وایسا دنیا
چشمای بارانی
چشمای بارانی زندگی
نازنین
نازنین دختر گل
راس ساعت عشق
راس ساعت عشق شناسنامه جعلی

لیست تصادفی از آهنگ ها

آیا به دنبال آهنگ جدید هستید
آیا می خواهید با آهنگ های جدید آشنا شوید
آیا از آهنگ های قدیمی خود خسته شده اید
با لیست تصادفی آهنگ ها می توانید از آهنگ های خواننده ها و گروه ها به صورت تصادفی آستفاده کنید