امکانات

نحوه استفاده

بازه اعدا تصادفی را که از میان آنها می خواهید اعداد نهایی انتخاب شوند را در کوچکتیرن عدد و بزرگترین عدد وارد نمایید.
تعداد اعداد تصادفی که می خواهید داشته باشید را وارد کنید. در صورتی که در نتیجه اعداد می خواهید اعداد تکراری نیز وجود داشته باشد تیک گزینه تکراری بزنید.
با کلیک بر روی دکمه به روزرسانی به هر چند دفعه که دوست دارید نتایج مختلفی برای شما به نمایش در خواهد آمد.